Обавештење од обустави поступка јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01/20

У поступку јавне набавке добара мале вредности, обликованом по партијама, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку добара – намирнице за припремање хране, ознака из ОРН 15000000 –, Основна школа „Бора Станковић“, дана 19.03.2020. године, у складу са чланом 109 став 2 Закона о јавним набавкама, је донела одлуку о обустави поступка јавне набавке због тога што су наступили објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно донета је Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/2020), којом је, између осталог, предвиђен престанак рада основних школа у Републици Србији.

Више детаља можете пронаћи овде.

Управа школе.