ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Поштовани родитељи / законски заступници,

Предаја докумената за упис у Продужени боравак починње 10.06. и трајаће до 14.06.2024. године.
Попуњену молбу (можете преузети овде) и пратећу документацију доставити у секретаријат школе, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Пријава за упис ученика у продужени боравак обавезно мора да садржи:

 1. Потписану молбу родитеља/ законског заступника;
 2. Оригинал или оверену копију потврде послодавца о радном ангажовању оба родитеља, као и пријаву на обавезно социјално осигурање (М образац);
 3. Уколико родитељ самостално врши родитељско право потребно је да уз потврду о запослењу и пријаву на обавезно социјално осигурање (М образац) достави:
  • копију правоснажне судске пресуде или решење о самосталном вршењу роситељског права;
  • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
  • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • решење којим је други родитељ лишен родитељског права односно пословне способности;

Молбу уз пратећу документацију доставите у предвиђеном року и термину.

*Непотпуна документација неће бити узета у разматрање.