Јавни позив

На основу одредби члана 4. Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте града Београда
(„Службени лист града Београда“ бр. 37/15 и 138/20) и члана 7. Статута Фондације за
младе таленте града Београда

ГРАД БЕОГРАД,

ПРЕКО ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА,

Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних
уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик,
свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на
територији града Београда за школску 2021/2022. годину

Бесповратна средства из овог јавног позива намењена су за куповину, односно
покриће трошкова већ купљених штампаних уџбеника за први и други разред за ученике
јавних основних школа на територији града Београда, за школску 2021/2022, и то за
предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан
предмет.
Одобрена средства се додељују једнократно и биће уплаћена сваком појединачном
подносиоцу благовремене и потпуне пријаве на јавни позив на текући рачун назначен у
пријави подносиоца.
Износ бесповратних средстава за исплату по појединачно упућеној пријави на јавни
позив биће формиран на основу података о изабраним уџбеницима достављених
Министарству просвете, науке и технолошког развоја од стране основних школа, у складу
са чланом 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) и цена
достављених у понуди сваког изабраног издавача.
У складу са чланом 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/2018),
Основне школе из Каталога уџбеника, претходно објављеном на страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, бирају уџбеник за сваки предмет у сваком разреду
и о томе извештавају Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овим чланом
прописано је и да се у свим одељењима истог разреда, исте основне школе, за исти предмет
по правилу користи исти уџбеник једног издавача.
Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава
имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први и други
разред јавних основних школа за школску 2021/2022 на територији града Београда, осим
ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке
и технолошког развоја.

Пријављивање на јавни позив је добровољно, а износ који добија свако ко поднесе
благовремену и потпуну пријаву на јавни позив зависи од основне школе у коју је уписано
дете подносиоца пријаве за школску 2021/2022 годину тј које је Издаваче за штампане
уџбенике та школа одабрала за први и други разред за предмете: математика, српски
језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет. Средства ће бити
исплаћивана свима који поднесу благовремену и потпуну пријаву на јавни позив, било да
су купили или тек купују наведене штампане уџбенике.

Потребна документација за пријаву на јавни позив

Исправно попуњен и потписан образац пријаве на јавни позив са траженим
прилозима уколико се пријава подноси непосредно у писаном облику на адресу фондације,
односно сва попуњена обавезна поља са траженим прилозима уколико се пријава подноси
електронским путем.
Уз пријаву се прилаже документација:
1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно
фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована
2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22.
години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по
програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22.
годину
4. Изјава о обради података о личности

Начин пријављивања и рок за подношење пријаве

Образац пријаве за јавни позив, Упутство за попуњавање пријаве са списком
тражених прилога за јавни позив и Обавештење/Изјава о обради података о личности
преузимаће се почев од 20.08.2021. године на сајту Фондације за младе таленте града
Београда, на адреси: www.fondzamladebeograd.rs, у рубрици „Конкурси/Јавни позиви“ или
на сајту града Београда – Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у
рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.
Пријаве на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве достављају се на
адресу: Фондација за младе таленте, Трг Николе Пашића 6, Београд или се врше
електронским путем на сајту Фондације за младе таленте града Београда на адреси:
www.fondzamladebeograd.rs,.
Рок за пријављивање на јавни позив је од 20.08.2021. до 30.09.2021. године.
Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем
електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs .

Упутство можете преузети овде.