Завршни рачун

Правила понашања

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

Правилник о раду

Пословник о организацији и раду ученичког парламента

Пословник о организацији и раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Статут Основне школе “Бора Станковић”